Ynghylch Anna

Fy enw i yw Anna McMorrin, eich Aelod Seneddol Llafur dros Ogledd Caerdydd. Cefais fy magu mewn pentref bach ar gyrion Aberhonddu ac rwyf wedi byw yng Nghaerdydd am y 17 mlynedd diwethaf, lle rwyf i'n byw o hyd gyda fy mhartner, dwy ferch ac un gath!

Fy nghefndir

Ymunais a'r Blaid Lafur yn gyntaf pan oeddwn i'n fyfyriwr, ac rwyf wedi bod yn ymgyrchydd ac yn weithredydd am fwy nag 20 mlynedd yn curo ar ddrysau, dosbarthu taflenni, a chefnogi ymgyrchoedd cymunedol, wedi fy ysgogi bob amser gan werthoedd cyfiawnder cymdeithasol, cydraddoldeb a thegwch a ddysgais pan oeddwn i'n blentyn.

Ar ôl graddio yn Southampton gyda BA (Anrhydedd) yn Ffrangeg ac o Brifysgol Caerdydd gyda Diploma Ôl-Raddedig mewn Newyddiaduriaeth, gweithiais yn Llundain ac ym Madrid cyn dychwelyd i Gaerdydd i fyw a magu fy mhlant.

Drwy fod yn gynghorydd arbenigol i Lywodraeth Cymru am dros chwe blynedd hyd at 2014, roeddwn i'n gweithio wrth wraidd y Llywodraeth gan helpu i gynllunio a chyflwyno rhaglenni gwrthdlodi, llunio deddfwriaeth i amddiffyn gweithwyr a chenedlaethau'r dyfodol, yn ogystal â chyflwyno polisïau ynni a datblygiad cynaliadwy newydd.

Cyn i mi fod yn AS drosoch chi, roeddwn i'n rheoli busnes bach a oedd yn cyflwyno buddsoddiad ynni adnewyddadwy a busnesau eraill i Gymru. Gweithiais hefyd ar faterion rhyngwladol yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd gyda hanner cant o lywodraethau rhanbarthol o bob cwr o'r byd i weithredu yn y cyfnod yn arwain at Gytundeb Hinsawdd Paris y Cenhedloedd Unedig

Fy niddordebau

Rwyf yn ddysgwr Cymraeg brwd ac yn mwynhau unrhyw gyfle i ymarfer, gan gynnwys gyda fy mhlant, sy'n rhugl yn y Gymraeg! Rwyf hefyd yn mwynhau cerddoriaeth fyw, bwyd da, a mynd i'r traeth er mwyn treulio amser gyda fy nheulu pryd bynnag y mae gennyf yr amser i wneud hynny. Rwyf hefyd yn siarad Ffrangeg a Sbaeneg ac felly rwy'n mwynhau ymarfer yr ieithoedd hynny pan fydd cyfle hefyd!

Rwyf yn falch o'r gwaith a wnes i fel cynghorydd arbenigol i Lywodraeth Cymru ar gynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd, ynni a'r amgylchedd, gan gyflwyno rhaglen effeithlonrwydd ynni arloesol i godi teuluoedd o dlodi tanwydd. Rwyf hefyd wedi cynrychioli Cymru yn yr Undeb Ewropeaidd ac yn y Cenhedloedd Unedig yn y cyfnod yn arwain at Gytundeb Hinsawdd Paris, ac rwyf yn awyddus i sicrhau bod Llywodraeth y DU yn gweithredu'r agenda hon.

Rwyf yn aelod o undebau Unsain Unsain a GMB, LGBT Llafur, Rhwydwaith Menywod Llafur a'r Blaid Gydweithredol.

Mae fy meysydd o arbenigedd a diddordeb yn cynnwys:

 • Newid yn yr Hinsawdd
 • Ynni
 • Datblygu Cynaliadwy
 • Yr Economi
 • Brexit
 • Masnach Ryngwladol
 • Trechu Tlodi
 • Dementia
 • Iechyd Meddwl
 • Hawliau Gweithwyr
 • Materion Cymru

Dilynwch fi ar Twitter @AnnaMcmorrin a hoffwch fy nhudalen ar Facebook