Cadwch mewn cysylltiad

Fel eich Aelod Seneddol Llafur dros Ogledd Caerdydd, hoffwn gael gwybod beth sy'n bwysig i chi. Cofiwch gysylltu os oes gennych chi unrhyw bryderon ac i ddweud wrthyf am eich blaenoriaethau ar gyfer ein hetholaeth.

Ffôn: 02920 624440

Email: anna.mcmorrin.mp@parliament.uk

2 Codas House, 52-60 Merthyr Road, Caerdydd, CF14 1DJ

House of Commons, London, SW1A 0AA

Twitter: @AnnaMcMorrin

Facebook: AnnaMcMorrinMP

Instagram: anna.mcmorrin.mp

I anfon e-bost i fy nghyfeiriad seneddol, defnyddiwch y ffurflen isod a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y bo modd.

Polisi Preifatrwydd

Rydym yn parchu eich hawl i breifatrwydd. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi sut yr ydym ni’n prosesu’r data personol yr ydym ni’n ei gasglu gennych chi a sut y gallem ddefnyddio eich gwybodaeth.

Data Personol

O dan Reoliad Cyffredin ar Ddiogelu Data yr UE (GDPR), diffinnir data personol fel a ganlyn:

              “unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson naturiol adnabyddedig neu adnabyddadwy (‘gwrthrych y data’); person naturiol adnabyddadwy yw un y mae’n bosibl ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn enwedig drwy gyfeirio at ddynodwr megis enw, rhif adnabod, data lleol, dynodwr ar-lein neu drwy un ffactor neu fwy sy’n benodol i hunaniaeth corfforol, ffisiolegol, genynnol, meddyliol, economaidd, diwylliannol neu gymdeithasol y person naturiol hwnnw.”

Sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut y byddwn ni, swyddfa Anna McMorrin, yn casglu ac yn defnyddio eich data personol mewn ymateb i’ch cais am gymorth.

Pam y mae angen i swyddfa Anna McMorrin gasglu a storio data personol?

Er mwyn i ni gynnig cymorth i chi gyda’ch ymholiad, mae angen inni gasglu rhywfaint o ddata personol. Rydym bob amser yn ymrwymedig i sicrhau bod yr wybodaeth a gesglir ac a ddefnyddir gennym yn briodol i’r diben hwn, ac nad yw’n ymosodiad ar eich preifatrwydd. Bydd y sail gyfreithlon ar gyfer casglu a defnyddio eich data personol yn dibynnu ar gyd-destun penodol y casglu. Fodd bynnag, ni fyddwn yn casglu data personol gennych chi fel arfer ac eithrio (a) pan fo gennym ni eich cydsyniad i wneud hynny neu (b) pan fo prosesu’r data personol o fudd cyfreithlon i ni, ac nad yw’r budd hwnnw yn cael ei drechu gan eich hawliau.

Mae gan Anna McMorrin hawl i wneud copi o’r rhestr etholaethol yn rhan o’i dyletswyddau fel Aelod etholedig o Senedd y DU. Mae hyn yn cynnwys enw llawn a chyfeiriad pob etholwr cofrestredig, a chaiff Anna ysgrifennu atoch ynglŷn â’i gweithgareddau fel AS.

A fydd swyddfa Anna McMorrin yn rhannu fy nata personol ag unrhyw un arall?

Pan fydd Anna yn ymgymryd â gwaith achos ar eich rhan, gallai fod angen rhannu’r manylion yr ydych yn eu rhoi ag adrannau’r Llywodraeth, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill. Ni fydd Anna yn rhannu gwybodaeth oni bai bod ei hangen i fwrw ymlaen â’ch achos. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon o ran sut y defnyddir gwybodaeth yr ydych yn ei rhannu yn rhan o gais am waith achos, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data i gael rhagor o wybodaeth.

Ac eithrio yn yr amgylchiadau uchod, ni fydd Anna yn rhannu gwybodaeth bersonol â sefydliadau eraill oni bai eich bod yn rhoi cydsyniad penodol ar gyfer hyn.

Er mwyn cyfathrebu â chi am y gwaith a wneir ganddi fel AS Etholaeth Gogledd Caerdydd, gallai fod angen i Anna drosglwyddo gwybodaeth bersonol i wledydd y tu allan i’r UE. Yn yr achos hwn, bydd Anna yn cymryd camau i sicrhau bod y cyflenwyr yn cydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredin ar Ddiogelu Data neu’n destun y cynllun Privacy Shield rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau.

Sut y bydd swyddfa Anna McMorrin yn defnyddio’r data personol a gesglir gennyf I?

Bydd swyddfa Anna McMorrin yn prosesu (casglu, storio a defnyddio) yr wybodaeth a ddarperir gennych mewn modd sy’n gydnaws â’r Rheoliad Cyffredin ar Ddiogelu Data yr UE (GDPR). Byddwn yn gwneud ein gorau i gynnal eich gwybodaeth yn gywir ac yn gyfredol, a pheidio â’i chadw am fwy nag sydd ei hangen. Bydd swyddfa Anna McMorrin yn storio eich data personol am 2 flynedd, a gwaredir y data personol ar ôl hyn yn ddiogel.

Bydd yr holl ddata personol yr ydych yn ei rannu ag Anna McMorrin yn cael ei storio yn ddiogel, yn ffisegol ac yn electronig, yn unol â’n polisïau.

O dan ba amgylchiadau y bydd swyddfa Anna McMorrin yn cysylltu â mi?

Rydym yn ceisio peidio â bod yn ymwthiol, ac rydym yn gwneud yn siŵr nad ydym yn gofyn cwestiynau amherthnasol a diangen. At hynny, bydd yr wybodaeth yr ydych yn ei rhannu yn destun mesurau a gweithdrefnau llym i leihau’r risg o ddefnydd neu ddatgeliad nas awdurdodir.

Eich hawliau fel gwrthrych y data

Mae gennych nifer o hawliau o ran eich gwybodaeth bersonol a’r cyfle i ddewis sut y defnyddir yr wybodaeth. Cewch:

 • Ofyn am gopïau o’r wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch chi gan swyddfa Anna (a elwir yn “gais gwrthrych am wybodaeth”)
 • Gofyn i ni gywiro neu ddiweddaru unrhyw wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch chi
 • Gofyn i ni ddileu eich gwybodaeth neu gyfyngu’r ffordd yr ydym yn ei defnyddio
 • Gofyn i gael yr wybodaeth bersonol yr ydych wedi ei rhannu â ni ar ffurf electronig fel y gellir ei throsglwyddo i reolydd data arall (a elwir yn “cludadwyedd data”)

Cewch ddewis peidio â derbyn rhagor o gyfathrebiadau gan swyddfa Anna McMorrin, ar unrhyw ffurf neu adeg. Ymdrinnir â phob cais i ddatdanysgrifio yn brydlon, ac ym mhob achos, o fewn wythnos.

A yw’n bosibl i mi gael gwybod pa ddata personol a gedwir amdanaf i gan swyddfa Anna McMorrin?

Gall swyddfa Anna McMorrin gadarnhau pa wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch chi a sut y caiff ei phrosesu, dim ond drwy wneud cais i ni. Gelwir y weithdrefn hon yn Gais Gwrthrych am Wybodaeth. Os yw’r swyddfa yn cadw data personol amdanoch chi, cewch ofyn am yr wybodaeth a ganlyn:

 • Manylion cyswllt y Swyddog Diogelu Data.
 • At ba ddibenion y prosesir y data ac ar ba sail gyfreithiol.
 • Os prosesir y data ar sail buddion cyfreithlon swyddfa Anna McMorrin neu drydydd parti, gwybodaeth am y buddion hynny.
 • Categorïau'r data personol sy’n cael ei gasglu, ei storio a’i brosesu.
 • Derbynnydd/derbynwyr neu’r mathau o dderbynwyr y datgelir y data iddynt.
 • Os ydym yn bwriadu trosglwyddo data personol i drydedd wlad neu sefydliad rhyngwladol, gwybodaeth am sut yr ydym ni’n sicrhau y gwneir hyn mewn modd diogel.
 • Am ba mor hir y caiff y data ei storio.
 • Gwybodaeth am eich hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg.
 • Sut i gyflwyno cwyn gerbron yr awdurdod goruchwyliol.
 • Ffynhonnell y data personol os na chafodd ei gasglu yn uniongyrchol gennych chi.

Pa ddogfennau adnabod y bydd angen i mi eu darparu er mwyn cael mynediad at hyn?

Mae swyddfa Anna McMorrin yn derbyn y dogfennau adnabod canlynol pan ofynnir am wybodaeth am eich data personol: pasbort, trwydded yrru, bil cyfleustodau (o’r tri mis diwethaf). I wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth (SAR), cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Hannah Buckingham yn Uned 2 Codas House, 52-60 Heol Merthyr, Caerdydd CF14 1DJ. E-bost: hannah.buckingham@parliament.uk

 

Maiden Speech in the House of Commons

Mehefin 26, 2017

news_image
Anna McMorrin – 2017 Maiden Speech to the House of Commons Below is the my maiden speech that I made in the House of Commons on 26 June 2017. "I am grateful for the opportunity to make my maiden speech today. It is a privilege for me to follow Craig Williams as the Member for Cardiff North. I…

Call for Debate on Tesco Job Losses

Mehefin 22, 2017

On 21st June 2017, Tesco announced that it would be closing its offices at Tesco House in Maes y Coed road, Cardiff with the loss of up 1,100 jobs. This announcement has had a huge impact on the staff and their families, and the sudden way in which the announcement was made has left people feelin…

« Previous12Next »